Privacystatement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten, omdat wij persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Wij hechten groot belang aan privacy en hanteren daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data volgens de eisen gesteld door de AVG. Daarnaast gelden er nog specifieke regels in de zorg voor geheimhouding en bescherming van medische gegevens, zoals beschreven in de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). In deze verklaring leggen we uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat je rechten zijn op grond van de AVG en de WGBO.

In de praktijk

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van je verwerkt. Dit is noodzakelijk om jouw zwangerschap goed te kunnen begeleiden en voor de financiële afhandeling met de zorgverzekeraar. De medewerkers van Embé verloskundigen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet de praktijk als volgt:

 • Wij verzamelen gegevens slechts voor specifieke doeleinden, zoals:
  • Adequate zorgverlening
  • Doelmatig beheer en beleid
  • Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Je wordt op de hoogte gesteld van deze verwerking door de website, je verloskundig zorgverlener en/of schriftelijke documentatie.
 • Alle medewerkers van Embé verloskundigen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw gegevens. Gegevens die wij verzamelen zijn: persoons- en adresgegevens, identificatiegegevens, medische gegevens, bepaalde medische gegevens van familieleden.
 • Je gegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goed zorgverlening. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de je eigen gezondheid of die van jouw kind(eren).

Je rechten als betrokkene

Als cliënt heb je de volgende rechten

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrijft van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daar niet door geschaad wordt)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dit nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden wanneer het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke bepaling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan het dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van deze rechten, kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Embé verloskundigen. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, een curator of een mentor).

Verstrekking van gegevens aan derden

De medewerkers van Embé verloskundigen hebben de verplichting vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden. Maar ook wanneer gevreesd moet worden voor ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal worden uitgewisseld met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

In het belang van goede zorgverlening  kan het nodig zijn bepaalde relevante gegevens te delen met andere zorgverleners zoals gynaecologen, (klinisch) verloskundigen, kinderarts, kraamzorgorganisatie, huisarts of jeugdgezondheidszorg. Dit mag alleen als je hier toestemming voor geeft en gebeurt op een veilige en betrouwbare manier. Wanneer wij het nodig vinden om gegevens van je te delen met andere zorgverleners zullen wij dit altijd eerst met je bespreken. Andersom koppelen zorgverleners hun bevindingen terug aan onze praktijk. Zo weet de verloskundige wat de bevindingen en/ of behandelplan van betreffende zorgverlener inhoudt. Ook kunnen medicatiegegevens uitgewisseld worden met de apotheek. Hierbij gaat het om door de verloskundige uitgeschreven medicatie, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draagt Embé verloskundigen bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van het dossier

Als u een nieuwe verloskundige kiest is het belangrijk dat deze op de hoogte is van je medische geschiedenis. Het is gebruikelijk dat de oude verloskundige het zwangerendossier overdraagt aan de nieuwe verloskundige. Wanneer hierom gevraagd wordt, zullen wij zo spoedig mogelijk aan dit verzoek voldoen, in ieder geval binnen de termijn van één maand.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of klacht, bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze omgang met jouw medische gegevens? Wij gaan daar graag over in gesprek. Voor meer informatie of advies kun je je altijd richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Embé verloskundigen
Gaardedreef 175
2723 AZ Zoetermeer
Telefoon: 079-3418798
KVK: 27357233

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 17-04-2023.